กรอกข้อมูลตามเงื่อนไขให้ครบ
เลขประจำตัว นักเรียน
หมายเลขบัตรประชาชนผู้ปกครอง
* 13 หลัก กรอกเรียงโดยไม่ต้องเว้นวรรคหรือมีเครื่องหมายใดๆ