แบบบันทึกประวัตินักเรียน

ให้นักเรียนกรอกหรือเลือกข้อมูลที่ตรงกับเป็นความจริง โดย......
  1.  พิมพ์ข้อมูลใส่ Textbox 
2.  คลิกที่ลูกศรเพื่อเลือกข้อมูลที่ Drop - Down Box  
3.  คลิกที่ Checkbox  เมื่อต้องการเลือกข้อมูล
4.  ช่องที่เป็นตัวอักษร กก ให้กรอกข้อมูลที่เป็นตัวอักษร, ช่องที่เป็นตัวเลข 0 ให้กรอกข้อมูลที่เป็นตัวเลข
5.  ส่งข้อมูลโดยกดปุ่ม
ยืนยันการส่งข้อมูล

1. ข้อมูลนักเรียน  
  ชื่อ     สกุล   
  เลขประจำตัวนักเรียน    * ไม่ใช่เลขบัตรประชาชน    ชั้น ม.    ทับ 

2. ข้อมูลผู้ปกครอง  
 ชื่อ    (กรอกคำนำหน้าชื่อด้วย)  นามสกุล 
   เกี่ยวข้องเป็น  กับนักเรียน  เลขที่บัตรประชาชน    * ห้ามเว้นวรรคระหว่างตัวเลขหรือใส่เครื่องหมายใดๆ
  จบการศึกษา  ( *เลือก 1 รายการ) เคยลงทะเบียนคนจนหรือไม่    ( *เลือก 1 รายการ)
  เบอร์โทรศัพท์  * ห้ามเว้นวรรคระหว่างตัวเลขหรือใส่เครื่องหมายใดๆ
   

3.  จำนวนสมาชิกในครอบครัว (รวมนักเรียน)     คน

4. รายละเอียดสมาชิกในครอบครัว เท่ากับจำนวนที่ระบุในข้อ 3
ชื่อ - สกุล
(กรอกคำนำหน้านามด้วย)
อายุ
(ปี)
พิการ เกี่ยวข้อง
กับนักเรียน
เป็น
รายได้ (บาท)
ค่าจ้าง
/ เงินเดือน
จากการ
เกษตร
ธุรกิจ
ส่วนตัว
สวัสดิการ
ของรัฐ
(เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ
, เบี้ยผู้พิการ)
แหล่งอื่นๆ
(เงินโอน/ค่าเช่า)

5.  ประเภทบุคคลที่อาศัยพึ่งพิงในครัวเรือนที่นักเรียนอาศัยอยู่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
  มีคนพิการ  (เช็คหมายถึงมี) มีผู้สูงอายุเกิน 60 ปี  (เช็คหมายถึงมี)
  มีคนอายุ 15 - 65 ปีที่ว่างงาน (ไม่ใช่นักเรียน / นักศึกษา)  (เช็คหมายถึงมี) พ่อ หรือแม่ เป็นผู้เลี้ยงดูเพียงคนเดียว (เช็คหมายถึงใช่)
  

6.  ประเภทที่อยู่อาศัย  ( *เลือก 1 รายการ)

7.  สภาพที่อยู่อาศัย
    แข็งแรง  (เช็คหมายถึงแข็งแรง)
    สภาพบ้านชำรุดทรุดโทรม  หรือบ้านที่ทำจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่  ใบจาก หรือวัสดุเหลือใช้ (เช็คหมายถึงทรุดโทรม)
    ไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ (เช็คหมายถึงมีห้องน้ำอยู่นอกบ้าน)

8.  ยานพาหนะของครอบครัว  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
  รถยนต์ส่วนบุคคล (เช็คหมายถึงมี) รถกระบะ รถปิกอัพ / รถบรรทุกเล็ก / รถตู้ (เช็คหมายถึงมี)
  รถไถ / รถเกี่ยวข้าว / รถอีแต๋น / รถอื่น ๆ ประเภทเดียวกัน (เช็คหมายถึงมี)   รถจักรยานยนต์

9.  อาชีพผู้ปกครอง   ( *เลือก 1 รายการ)
   ถ้าเป็นเกษตรกรมีที่ดินทำกิน (รวมเช่า)  ( *เลือก 1 รายการ)

10.  ภาพถ่ายบ้าน 2 รูป (ภายนอกบ้าน มีหลังคาและฝาบ้าน , ภายในบ้าน)
   ประเภทของภาพถ่าย  ( *เลือก 1 รายการ)
     

       
ถ้ามีการบันทึกข้อมูลของเลขประจำตัวนักเรียนที่เคยบันทึกเดิมอีกครั้ง จะเป็นการบันทึกข้อมูลทับข้อมูลเดิม